Email
Heslo
Přihláąení přes Google Registrace
Email
Choose country of delivery
Choose language
Nízká cena - skladem Praha!

Zásady ochrany osobních údajů

standart

Pravidla nakládání s osobními údaji Mandarin Internet Shopping s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

a) Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Provozovatelem Mandarin Internet Shopping s.r.o., IČO: 03509893, DIČ: CZ03509893, se sídlem Kostelní 1223/26, České Budějovice, PSČ 370 04

 • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, operační systém, verze prohlíµeče, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby

b) Provozovatel e-shopu www.bike-eshop.cz jakoµto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níµe) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

c) Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

 • Zákon o některých sluµbách informační společnosti č. 480/2004

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj±ích předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dal±ími právními předpisy

d) Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboµí a sluµby.

e) Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboµí koncovému zákazníkovi a kamenné prodejny Provozovatele v Praze. V souvislosti s vý±e uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo sluµeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakoµ i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

 • za účelem/účely uvedenými níµe v čl. II

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování sluµeb:

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakoµ i po dobu trvání smluvního vztahu. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sám Účastník poskytnete při registraci na WWW.BIKE-ESHOP.CZ nebo v kamenné prodejně. Nebo při vytvoření objednávky na WWW.BIKE-ESHOP.CZ nebo v kamenné prodejně.

  Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud Účastník budete chtít, můµete uvést i dal±í údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku k objednávce.

 2. Údaje získané prostřednictvím uµivatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu vyuµívání na±ich sluµeb a dále obvykle 5 let po jejich zru±ení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uµivatelský účet zru±en či údaje tvořící součást provozních záloh.

 3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci vyuµije Účastník sociální sí» Facebook, umoµníte Provozovateli přístup k Va±emu Jménu, Příjmení, emailové adrese a veřejnému profilu dle nastavení Účastníka.

 4. Zasílání dotazníků spokojenosti je za účelem zkvalitnění poskytovaných sluµeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej.

 5. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

 1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj±ích předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němµ do±lo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboµí a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboµí.

c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboµí a prodluµuje se o dobu, po kterou je spor

 2. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plo±ných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých sluµbách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliµe Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboµí a sluµeb Účastníkovi.

d) Marketingové a obchodní nabídky sluµeb Provozovatele:

 1. Plo±né zasílání obchodních nabídek produktů a sluµeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů.

 2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, nebo» se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek.

 3. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných sluµeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dal±ímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 4. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlíµeče. Rozli±ují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zaji±tění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s pouµitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S pouµitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

 5. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, µe u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky moµné jiµ jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamµitým ře±ením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlíµeče.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

a) Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není moµné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout sluµby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní sluµby či produktu Provozovatele.

b) Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaµe nebo anonymizuje a to v případě, µe účet Účastníka jiµ není aktivní a není vyuµíván dle článku II. odstavce písm. a) čísl. 2.

c) Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

d) Provozovatel vynaloµí maximální úsilí, aby nedo±lo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

e) Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboµí, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, sluµby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

f) Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

g) V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt, poji±tění nebo prodlouµenou záruku, informuje, informuje správce o skutečnosti, µe uvedené osobní údaje jsou předávány fran±ízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

h) Provozovatel nemá údaje o platebních kartách, kterými Účastník platí. Údaji o platebních kartách Účastníka disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslu±ná bankovní instituce.

IV. Přístup k údajům Účastníka třetí stranou

a) V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Provozovatelem a jejími pracovníky. Ve±keré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s  Provozovatelem

b) Provozovatel dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů dal±í subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí kaµdý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Provozovatel pro účely a způsobem, které Provozovatel stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyµadován Vá± souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, µe jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zaji±tění svých sluµeb. Mezi zpracovatele, které Provozovatel vyuµívá, patří:

 • Česká po±ta, s.p. (přepravce)
 • Geis CZ s.r.o. (přepravce)
 • DPD (přepravce)
 • Freshdesk (zaji±tění sluµeb zákaznické podpory)
 • Chatbot (zaji±tění sluµeb zákaznické podpory)
 • Ecomail (nástroj pro komunikaci a on-line marketing)
 • Optinmonster (nástroj pro informování o provozu a on-line marketing pomocí speciálních oken přímo na na±em webu)
 • ClickGuard (nástroj pro on-line marketing)
 • Producthero (nástroj pro on-line marketing)
 • Cookie-script (nástroj pro zaji±tění souhlasu cookies)
 • Heureka Shopping s.r.o. (nástroj pro on-line marketing)
 • WEDO a Uloµenka (přepravce)
 • Google LLC (nástroj pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroj pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroj pro on-line marketing)
 • SMSBRÁNA S.R.O. (nástro pro komunikaci sms a občasný marketing)

V. Práva Účastníka související se zpracováváním

a) Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. poµadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;

 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

 4. na omezení zpracování Osobních údajů;

 5. podat stíµnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

b) Účastník můµe svá práva podle odst. písm. a) tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo µádostí na adrese obchod@bike-eshop.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

c) Práva podle odst. písm. a) tohoto článku čísla 3. a 4. není moµné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. písm. a), b), c) s výjimkou čl. II, písmene c) čísla 2. kdy je moµné uplatnění v±ech práv uvedených v odst. 1.

d) V případě, µe by se Účastník domníval, µe Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního µivota nebo v rozporu s příslu±nými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můµe:

 1. poµádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu obchod@bike-eshop.cz

 2. vznést námitku proti zpracování a poµadovat e-mailem zaslaným na adresu obchod@bike-eshop.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

e) Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdrµení µádosti

f) Přijetí µádosti o uplatnění práva z článku V., bodu písmena a) 1) a 6) je moµné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí µádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totoµnosti µadatele.

g) Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku V., odstavec písm. a), má Provozovatel právo µádat prokázání totoµnosti Účastníka. ®ádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy µadatele. Bude-li µádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo poµadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy µadatel neprokáµe svou totoµnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho µádost na uplatnění práv z článku odstavec písm. a) přijata.

h) Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné µádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

VI. Soubory cookiesPřihlaste se k odběru naąeho newsletteru.
Copyright © 2024, Bike-Eshop.CZ  |  Mobilní verze